Бакалавр – яка це освіта?

Освітній ступінь Бакалавр отримується студентом закладу вищої освіти, який має атестат про повну загальну середню освіту та при виконанні всіх умов освітньо-професійної програми з обсягом 240 кредитів ЄКТС. Крім того, вступити можна на базі молодшого бакалавра/спеціаліста, при цьому обсяг кредитів складає не більше 180 кредитів ЄКТС.

Бакалавр – це вища освіта?

Ступінь бакалавра є вищою освітою в Україні і надається закладами освіти III-IV рівнів акредитації. На підготовку таких спеціалістів також мають право коледжі, які є структурною одиницею відповідного ЗНО та здійснюють навчання згідно з державним замовленням вищого навчального закладу. 

Після здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня Бакалавр, студент має право на:

  • продовження навчання в обраному ЗВО за програмою магістра (спеціаліста);
  • продовження навчання в іншому закладі вищої освіти по вказаній спеціалізації після проходження відповідного конкурсного відбору;
  • перерву у навчанні, а потім його продовження за денною, заочною формою навчання або екстерном (якщо така форма запроваджена у конкретному ЗВО).

Студенти можуть бути зараховані на бюджетні або контрактні місця в залежності від кількості місць державного замовлення та конкурсу. Здобути ступінь бакалавра можна в тому ж закладі, де студент навчався на перших курсах, або в інших ЗВО за результатами вступних іспитів.

Рівні та ступені вищої освіти

Всього в Україні можна виділити п’ять основних рівнів вищої освіти згідно з Національною рамкою кваліфікацій.

Початковий (молодший бакалавр)

Отримується на основі повної загальної середньої освіти. Знань та навичок достатньо для виконання професійних обов’язків обраної спеціальності.

Перший (бакалавр)

Отримується за успішне виконання освітньо-професійної програми при наявності повної загальної середньої освіти або ж ступеня молодшого бакалавра. Здобувач отримує ступінь бакалавра після успішного проходження освітньо-професійної програми, яка складається із 240 кредитів ЄКТС. Якщо здобувач отримує ступінь бакалавра на основі раніше здобутого ступеня молодшого бакалавра, програма складається з 120–180 кредитів ЄКТС.

Другий (магістр)

Передбачає отримання поглиблених теоретичних та практичних знань, навичок в рамках обраної спеціалізації з науковою та професійною діяльністю. Для отримання магістра необхідний ступінь бакалавра або ОКР спеціаліста.

Третій (доктор філософії)

Всі отримані знання на цьому рівні направлені на розв’язання конкретних проблем спеціалізації, реалізацію нових ідей, проведення комплексної дослідницько-інноваційної діяльності. Є першим науковим ступенем.

Науковий (доктор наук)

На цьому рівні спеціаліст набуває компетентності для розробки нової методології, формування оновлених системоутворюючих знань, впровадження прогресивних рішень для розв’язання складних наукових проблем.

Висновок

Бакалавр є освітнім ступенем, який дозволяє продовжити навчання на вищому рівні та отримати гідну професію з можливістю реалізації набутих навичок. Всі вимоги, зміни та нововведення прийняті Міністерством освіти й науки України та є загальними для закладів вищої освіти.